Algemene Voorwaarden Hypemode Webshop

Inhoudsopgave:

Artikel 1  - Definities

Artikel 2  - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3  - Toepasselijkheid

Artikel 4  - Het aanbod

Artikel 5  - De overeenkomst

Artikel 6  - Herroepingsrecht

Artikel 7  - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8  - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en

                 de kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - De prijs

Artikel 11 - Nakoming en extra garantie

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Definities

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag; Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende feestdagen;
  Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 2. Retourformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping;
 3. Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;  
 5. 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekom

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Jessica Storm

handelend onder de naam/namen:

Hype! Mode

Hypemode Webshop


Vestigingsadres: Koningshoek 92.344
3144 BA Maassluis

Nederland

Bereikbaarheid:
E-mailadres: webshop@hypemode.nl

KvK-nummer:                    60918551

BTW-identificatienummer: NL023372321B01

  

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op afstand van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consumen
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegez

  

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermel
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinde
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nem
 4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie -schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager- meesturen:
 5. a. het emailadres van de webshop van de ondernemer waar de  
                   consument met klachten terecht kan;
 6. b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
                   herroepingsrecht gebruik kan maken;
 7. informatie over eventuele garanties en service na aankoop;
 8. d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 9. het modelformulier voor herroeping.
 10. Het product blijft eigendom van de ondernemer tot het moment dat de volledige koopprijs inclusief de verzendkosten betaald is.    

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen (de bedenktijd) zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag, waarop de consument -of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is- het product fysiek in bezit krijgt.

Dit geldt echter niet voor sale-items. Sale-items mogen niet meer geretourneerd worden. 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doe
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstre

 
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourportaal van de ondernemer. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructie
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht -de retourzending van het product daaronder begrepen- ligt bij de consumen
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt de betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product. De ondernemer mag met terugbetalen wachten tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopstestandaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugte betalen.
 5. Bovenstaande geldt echter niet voor sale-items, deze mogen niet geretourneerd worden en zullen niet vergoedt worden door de ondernemer. Mocht er toch een sale-item retour gestuurd worden, dan wordt deze retour niet in behandeling genomen.

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tariev
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. De betaalde prijs kan afwijken wanneer het product in de sale gaat, of er een kortingscode wordt gebruikt. Dit kan ook vlak na aankoop gebeuren. Helaas werkt deze korting niet met terug werkende kracht, omdat er altijd een moment van afprijzen moet zijn. 

 

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producte
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 1. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetal
 2. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd omdat het laatste voorradige product vrijwel gelijktijdig in de winkel werd verkocht, ontvangt de consument hiervan per omgaande bericht. Indien levering op korte termijn niet mogelijk is of indien de consument met latere levering niet instemt, wordt de overeenkomst -in zoverre- ontbonden en verkrijgt de consument ter compensatie recht op een eenmalige korting van 10% op de eerstvolgende online aankoop.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekome

 

 Artikel 13 - Betaling

 1. De consument kan betalen via creditcard, iDeal of Paypal. de ondernemer behoudt zich bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen. Eventuele kosten van een geldtransactie komt voor rekening van de consument..
 2. In geval van aankoop op creditcard vindt de belasting van de creditcard-rekening plaats met verzending van de bestelling.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te meld
 4. De consument gaat ermee akkoord dat facturen en creditnota's in elektronische vorm worden ontvangen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd na dat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwacht
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemerte leveren of geleverde producten en diensten, kunnen zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

 

   Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

   Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
   mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
   vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
   toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
   gegevensdrager.

 

  Artikel 17 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden
                       Hypemode Webshop

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping  

Modelformulier voor herroeping wordt meegezonden met de bestelling.